Skip to content

Algemene voorwaarden

  1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.sabinashomemadefood.nl accepteert u het aanbod van Sabina’s Homemade Food te Dordrecht, waar u uw bestelling kunt afhalen en gaat u een overeenkomst aan met Sabina’s Homemade Food.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Sabina. De contactgegevens van Sabina kunt u op de website vinden. Betalingen die via de website worden gedaan, worden gedaan aan Sabina’s Homemade Food.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Sabina’s Homemade Food persoonsgegevens verwerkt, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend uw naam, adres en telefoonnummer. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving.

1.3 Door uw bestelling te plaatsen bij Sabina’s Homemade Food geeft u expliciet toestemming om u te benaderen voor eventuele acties/ kortingen.

1.4 Sabina’s Homemade Food zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming delen met derden.

  1. Afhalen

2.1 Bestellingen voor het afhalen van sushi kunnen via de website van Sabina’s Homemade Food geplaatst worden. Bestellingen voor het afhalen van overige gerechten dient u telefonisch, per e-mail of via WhatsApp door te geven. De openingstijden van ons bedrijf staan vermeld op www.sabinashomemadefood.nl. Buiten deze openingstijden kunnen we geen bestellingen aannemen en/of aan u meegeven. 

2.2 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling op het door u gewenste tijdstip gereed te hebben, kan het door drukte voorkomen dat uw bestelling niet op tijd af is. Indien dat het geval is, neemt Sabina direct contact met u op. Wij vragen in deze situatie uw begrip. 

2.3 Gelet op de aard van de bestelling en de bestelde producten (speciaal voor u klaargemaakte voedingsmiddelen), heeft u niet het recht om de bestelling, na acceptatie door Sabina’s Homemade Food, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d van het Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

  1. Promotionele acties

3.1 Indien u gebruik wilt maken van promotionele acties en/of kortingen, dient u dit tijdens het bestelproces door te geven. Indien dit niet het geval is, kan Sabina’s Homemade Food achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties en/of kortingen.

3.2 Sabina’s Homemade Food is te allen tijde gerechtigd om (deelname aan) promotionele acties te weigeren en/of in te trekken, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bij vermoeden van fraude. 

  1. Betaling

4.1 Zodra u een bestelling plaatst, heeft u een betaalverplichting aan Sabina’s Homemade Food. Dit geldt ook, indien u door omstandigheden de bestelling later of niet kunt komen afhalen. 

4.2 U kunt kiezen uit diverse betalingsmogelijkheden, zoals vermeld op onze website  www.sabinashomemadefood.nl

  • Online betaling vooraf 
  • Contante betaling bij afhalen 
  1. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.sabinashomemadefood.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal, berusten uitsluitend bij Sabina’s Homemade Food, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.sabinashomemadefood.nl en/of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en/of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Sabina’s Homemade Food, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

  1. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Sabina’s Homemade Food wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van Sabina’s Homemade Food voor schade door dood, lichamelijk letsel of materiële beschadiging van zaken, bedraagt totaal nooit meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van Sabina’s Homemade Food voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en/of gemiste besparingen is uitgesloten.

  1. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Sabina’s Homemade Food en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen bij geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Vragen? Stel ze gerust

Bel ons of stuur ons een bericht

06 5186 8551